شناسایی مسائل اولویت‌دار کودک و نوجوان

با اتمام پژوهش «شناسایی مسائل اولویت‌دار کودک و نوجوان» گزارش این پژوهش توسط رصدخانۀ پردیس هنری رویا منتشر شد.

سال گذشته پردیس هنری رویا با هدف «ارائۀ گزارش در زمینۀ مسئله‌شناسی و اولویت‌بندی مسائل کودک و نوجوان»، «اخذ دیدگاه نخبگان این حوزه با استفاده از روش تحقیق دلفی»، «ارائۀ لیستی از مسائل کودک و نوجوان»، «ارائۀ لیستی از کارشناسان و متخصصان حوزۀ کودک و نوجوان» و «موضوع‌بندی مطالعات داخلی و خارجی حوزۀ کودک و نوجوان» نسبت به تعریف پروژۀ «شناسایی مسائل اولویت‌دار کودک و نوجوان» در رصدخانه اقدام نمود. این پروژه با استفاده از روش دلفی و با همکاری 50 نفر از فعالان حوزۀ کودک و نوجوان انجام شده است.  برای جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش از ابزار پرسشنامه محقق ساخت در سه مرحله استفاده شده است. در راند اول پرسشنامه با سؤالات باز در اختیار کارشناسان قرار گرفت و نظرات آن‌ها در خصوص مسائل الویت‌دار کودکان و نوجوانان به روش مصاحبه مورد سؤال قرار گرفت و تعدادی از کارشناسان نیز در بحث متمرکز شرکت نمودند. پس از جمع‌آوری نظرات کارشناسان  لیستی از مسائل کودکان و نوجوان تهیه گردید و پرسشنامه‌ای بالغ بر ۱۵۰ گویه برای هر یک از گروه‌های کودک و نوجوان و با سه ملاک اولویت‌دهی جهت انجام راند دوم تهیه شد. این پرسشنامه به منظور اخذ تأییدیه سرپرست پژوهش به نماینده مرکز درخواست‌دهنده داده شد. بعد از بررسی و تحلیل نتایج راند دوم مجدداً پرسشنامۀ راند سوم بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته البته کوتاه‌تر، در دو بخش برای کودک و نیز برای نوجوان تهیه شد و مجدداً برای اخذ تأییدیه و اعتبار به مرکز داده شد. در هر  مرحله از تهیه پرسشنامه و با توجه به نظر تیم تحقیق و نیز نظرات و اصلاحیه‌های مرکز پرسشنامه اصلاح‌شده مجدد به پردیس بازگردانده می‌‌شد تا تأییدیه نهایی کسب شود. در نهایت نتایج این پژوهش با مشخص‌شدن 50 مساله اولویت‌دار کودک و 50 مساله اولویت‌دار نوجوان در سه راند، مشخص شد. گزارش شناسایی مسائل اولویت‌دار کودک و نوجوان در 220 صفحه منتشر شده است.