رصدخانه

فرهنگ یک کشور از جمله تعیین‌کننده‌ترین شاخص‌ها در برنامه‌ریزی و نگرش راهبردی و از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر توسعه و پیشرفت است. لذا انجام هرگونه فعالیتی که ناظر به تاثیر در این حوزه باشد بدون در نظر گرفتن مبانی و مفروضات اساسی فرهنگ کشور نمی‌تواند راهگشا باشد. ابتدایی‌ترین گام در راه برنامه‌ریزی راهبردی در جهت فرهنگ آتی کشور، شناسایی و ارزیابی و آینده‌نگری جریان‌های فرهنگی کشور است که انجام این مهم خود مستلزم داشتن ساز و کار مناسب است و این ساز و کار مناسب در سایه رصد فرهنگی و برنامه‌ریزی درست برای اجرای آن محقق خواهد شد. رصد فرهنگی عبارت است از تعبیه و پیش‌بینی ساز و کار و ارکان معین برای مطالعه، بررسی و تحلیل ارزش‌ها، هنجارها و رفتاهای موجود در سطح فرهنگ عمومی و خرده فرهنگ‌ها به منظور مساله‌شناسی فرهنگی در سطح توده عام مردم و پایش جریان‌های فرهنگی تولید شده از سوی نخبگان.

با توجه به رسالت پردیس هنری رویا در تولید محصولات هنری رسانه‌ای ویژه نوجوان، در نظرگیری اقتضائات نوجوان و رصد دقیق و به روز آن، اهمیت ویژه‌ای دارد. این اهمیت هنگامی فزونی می‌یابد که متوجه شویم برنامه‌ریزان و تولیدکنندگان و سیاستگذاران به علت کمبود اطلاعات نسبت به شرایط اجتماعی دچار سردرگمی هستند. حساسیت‌های کار در حوزه نوجوان، غفلت‌های صورت گرفته نسبت به این گروه سنی در مطالعات علمی به ویژه با رویکردهای فرهنگی اجتماعی و افزایش سرعت تغییرات اجتماعی و فرهنگی و ضرورت رصد مستمر این حوزه از جمله دیگر دلایلی است که پردیس هنری رویا را به طراحی و تاسیس رصدخانه نوجوان ملزم کرد.

رصدخانه نوجوان با چنین دغدغه‌ای و با هدف رصد فرهنگی، مطالعات متمرکز حوزه نوجوان و مطالعات مربوط به تولیدات پردیس هنری رویا در سال 1400 تاسیس شد. در حال حاضر هر یک از پروژه‌های پردیس به پشتوانه مطالعات رصدخانه طراحی و اجرا می‌گردد.