پردیس هنری رؤیا مجموعه‌ای صاحب سبک است که در عرصهٔ تمهید حرکت‌های هنری رسانه‌ای با نگاه تربیتی برای عموم مخاطبین نوجوان، کودک و خانواده در سطح ملی و فراملی با رویکرد هنرمحور، پیام سالم به جامعهٔ مخاطب خود ارائه می‌کند و این مأموریت را با روش‌هایی همچون تولید محصولات هنری رسانه‌ای، آموزش و تربیت هنرمند پی می‌گیرد.

پردیس هنری رؤیا مجموعه‌ای صاحب سبک است که در عرصهٔ تمهید حرکت‌های هنری رسانه‌ای با نگاه تربیتی برای عموم مخاطبین نوجوان، کودک و خانواده در سطح ملی و فراملی با رویکرد هنرمحور، پیام سالم به جامعهٔ مخاطب خود ارائه می‌کند و این مأموریت را با روش‌هایی همچون تولید محصولات هنری رسانه‌ای، آموزش و تربیت هنرمند پی می‌گیرد.